For a limited time get a free book! Get My BookGet My Book

Source Materials

What follows is an incomplete bibliography of sources I used when creating the Eschaton Cycle.

Titan Era

Worldsea Era

Baxian Era

 • Chew, Katherine Liang (trans). Feng Shen Yan Yi. iUniverse, 2002.
 • Gan Bao. Sou Shen Ji.
 • Kalidasa. Raghuvamsha. Delphi Classics, 2018.
 • Ō no Yasumaro. Kojiki. Columbia University Press, 2014.
 • Ō no Yasumaro. Nihon Shoki. Tuttle Publishing, 2011.
 • Paman, Alex G. Asian Supernatural. Mutual Publishing, 2010.
 • Qu Yuan. Chu Ci. Columbia University Press, 2017.
 • Tae-Hung Ha (trans). Samguk Yusa. Olympia Press, 2016.
 • Valmiki. Ramayana. Penguin, 2016.
 • Vyasa. Mahabharata. Bharatiya Vidya Bhavan, 2015.
 • Wu Cheng’en. Journey to the West. University of Chicago Press, 2013.
 • Yi Seung-hyu. Jewang Un’gi.
 • Gunung Bonpuri.

Ragnarok Era

Other